Aktualności / Uszlachetnianie Czynne: Kluczowe Aspekty Procedury Celnej

Uszlachetnianie Czynne: Kluczowe Aspekty Procedury Celnej

Procedura Aktywnego Uszlachetniania w Kontekście Unijnych Przepisów Celnych

Procedura aktywnego uszlachetniania, zaklasyfikowana jako procedura specjalna zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym, stanowi elastyczne narzędzie, umożliwiające czasowe wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej towarów nieunijnych. Kluczową cechą tej procedury jest możliwość poddania tych towarów określonym procesom przetwarzania, takim jak montaż, obróbka czy naprawa, bez konieczności uiszczania należności celnych przywozowych.

Podstawy Prawne Procedury

Aby skorzystać z procedury aktywnego uszlachetniania, konieczne jest uzyskanie pozwolenia od właściwego organu celnego. Istnieje szereg aktów prawnych regulujących tę procedurę, takich jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 952/2013, rozporządzenie delegowane Komisji 2015/2446, rozporządzenie wykonawcze Komisji 2015/2447 oraz rozporządzenie delegowane Komisji 2016/341.

Funkcje Procedury Aktywnego Uszlachetniania

Procedura aktywnego uszlachetniania pozwala na czasowe wprowadzenie towarów na obszar celny Unii w celu ich przetworzenia. W wyniku tego procesu powstają gotowe produkty, zwane produktami przetworzonymi, które mogą być wywożone poza obszar celny lub dopuszczone do obrotu w Unii. Warto zaznaczyć, że w trakcie trwania procedury, towary te są zwolnione z obowiązku uiszczenia należności celnych.

Ustalanie Zasady Uszlachetniania

W ramach procedury aktywnego uszlachetniania, towary nieunijne mogą być poddawane określonym procesom przetwarzania, zgodnie z zasadami określonymi w Unijnym Kodeksie Celny oraz aktach wykonawczych. Należy uzyskać zgodę organu celnego na przetwarzanie, a sam proces musi być zgodny z wymogami określonymi w pozwoleniu.

Wykorzystanie Towarów Ekwiwalentnych

W procedurze aktywnego uszlachetniania możliwe jest wykorzystanie tzw. towarów ekwiwalentnych, czyli unijnych towarów spełniających warunki zastąpienia nimi nieunijnych towarów objętych procedurą. To rozwiązanie pozwala skutecznie radzić sobie z ewentualnymi opóźnieniami w dostawach.

Warunki Uzyskania Pozwolenia

Warunkiem skorzystania z procedury aktywnego uszlachetniania jest uzyskanie pozwolenia od organu celnego. Wnioski o udzielenie pozwolenia składane są do naczelnika urzędu celno-skarbowego, zawierając wszystkie niezbędne informacje. W przypadku posiadaczy siedziby poza obszarem celnym Unii, wniosek składa się do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca, gdzie towary mają być przetworzone po raz pierwszy.

Ewidencja i Termin Ważności

Korzystanie z procedury aktywnego uszlachetniania wymaga prowadzenia ewidencji, zatwierdzonej przez organ celny. Ewidencja obejmuje wszystkie istotne informacje umożliwiające nadzór nad poprawnym przebiegiem procedury. Termin ważności pozwolenia zależy od rodzaju towarów, nie przekraczając jednak 5 lat.

Zamknięcie Procedury

Procedura aktywnego uszlachetniania zostaje zamknięta, gdy towary lub produkty przetworzone są objęte inną procedurą celną, wywożone poza obszar celny Unii, zniszczone lub przekazane na rzecz skarbu państwa. Zgłoszenie celne zamykające procedurę należy złożyć przed upływem terminu zamknięcia procedury.

Przedstawicielstwo Celne

Zgłoszenie towarów do procedury aktywnego uszlachetniania może być dokonane przez posiadacza pozwolenia lub jego przedstawiciela bezpośredniego. Przedstawiciel pośredni nie ma prawa składania zgłoszeń, a posiadacz pozwolenia i korzystający z procedury muszą być tą samą osobą.

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Finansów – Procedury Celne